User Tools

Site Tools


taterrabase:testings:general

Toetsingen

Toetsingen werken via Microsoft Excel.

Er worden 2 Excel-bestanden gebruikt:

 • Berekeningstemplate
 • Afdruktemplate

1. Berekeningstemplate

1.1. Algemeen

Per wettelijk kader zal een aparte toetsingstabel opgesteld worden. Bv. Vlarem 2009 – bodem.

Standaard worden de volgende tabbladen voorzien:

 • Brondata
 • Normen
 • Bodem
 • Grondwater
 • Tabblad per te toetsen waarde (bv. Richtwaarde, Saneringswaarde, BSN,…)
1.2. Tabblad Normen

In dit tabblad worden de normen (wat er getoetst zal worden) gespecificeerd.

Er zijn 5 velden per norm gespecificeerd moeten worden:

 • Code: een unieke code waarmee de norm geïdentificeerd kan worden
 • Naam: de naam van de norm
 • Stofnamen: bevat de Excel-naam waarin de stoffen gedefinieerd staan.
 • Normwaarde: bevat de Excel-naam waarin het resultaten (exacte getallen) van de toetsingen staan.
 • Resultaat: bevat de Excel-naam waarin het resultaten (overschreden of niet) van de toetsingen staan.

In de eerste cel moet er telkens een naam gekoppeld worden. Deze zal door het systeem gebruikt worden om de norm te identificeren, gegevens op de juiste plaats te plakken en ze weer op te halen.

Bv.

 • Code: SoilStandard_code
 • Naam: SoilStandard_name
 • Stofnamen: SoilStandard_substance_range
 • Normwaarde: SoilStandard_value_range
 • Resultaat: SoilStandard_result_range
1.3. Tabbladen bodem en grondwater

In het tabblad bodem en grondwater zijn er 4 bereiken belangrijk:

 • De stofnamen
 • De meetwaardes van de analyseresultaten
 • De berekende waarde
 • De resultaatwaarde (goed of fout)

Deze bereiken moeten gedefinieerd worden met een naam die gespecificeerd werd in Stofnamen, Normwaarde en Resultaat. Deze moeten exact even groot zijn (rijen en kolommen).

Voor de stofnamen zullen 2 kolommen gebruikt worden: een opzoekkolom en een weergavekolom. In de opzoekkolom zullen de namen gespecificeerd worden zoals deze gekend zijn in de TerraBase-databank. De weergave kolom dient enkel voor de afdruk, zodat er eventueel nog de mogelijkheid is om af te wijken van de naamgeving van de opzoekkolom.

Opgelet: als er onderaan de niet-getoetste stoffen getoond worden, mogen deze niet opgenomen worden in de ranges van de stofnamen, waardes en resultaten.

Rechts van de kolommen met stofnamen beginnen de kolommen met meetwaardes. Deze worden opgehaald uit het tabblad ‘Brondata’ door gebruik te maken van de stofnaam die op dezelfde rij in kolom A staat.

Er zal gebruik gemaakt worden van een aantal hulptabellen. Deze hulptabellen dienen enkel om het opstellen van de formules te vergemakkelijk en verwijzen door naar de norm-specifieke tabbladen. De rij 'Index' zoekt op basis van de stofnaam in kolom B de stof op in de stofnamenkolom van het tabblad van de bijhorende norm. Als deze niet gevonden kan worden, wordt de index -1 gebruikt. Met behulp van deze index zal de streefwaarde opgehaald worden in het tabblad van de bijhorende norm. Gevolg: kolom B van het tabblad bodem/watermonster zal moeten overeenkomen met de naam die gebruikt wordt in het tabblad van de norm.

1.4. Brondata

In dit tabblad zal TaTerraBase de brondata plaatsen. Deze bevat analyseresultaten van het labo, maar ook bijkomende gegevens zoals bestemmingstypes of algemene gegevens.

In het geval van analyseresultaten, zullen de stofnamen in kolom A geplaatst worden en de bijhorende meetwaardes in kolom B.

TerraBase zal de stoffen die niet in kolom A in het tabblad Bodem of grondwater voortkomen, toevoegen aan het bereik 'AnalysisResultsWithoutTestings' (analyseresultaten van monster (ongetoetst)).

1.5. Tabblad per normwaarde

Per norm (bv. richtwaarde, streefwaarde, BSN, interventie,…) zal een tabblad aangemaakt worden. Dit tabblad bevat de waarden waarmee getoetst zal worden.

2. Afdruktemplate

In dit bestand worden dezelfde gegevens gebruikt. Deze bevat echter geen berekeningsformules waardoor het eenvoudiger is deze aan te passen.

3. Toetsingen aanpassen

Tips voor het aanpassen van toetsingstabellen:

 • Standaard staan de toetsingstabellen lokaal. Indien u deze aanpast, dient u deze naar alle toestellen te kopiëren (of op een netwerklocatie te plaatsen en het pad in de databank aan te passen).
 • De locatie naar de toetsingstabellen zit in de databank gedefinieerd. Als u dit aanpast, zal het pad voor iedereen automatisch aangepast zijn.
 • Toetsingstabellen kunnen door i-Theses bijgewerkt worden. Als u zelf aanpassingen aanbrengt, kan u deze best hernoemen.
 • De toetsingen maken vaak gebruik van verborgen kolommen. Indien u dingen toevoegt of verplaatst, hou hier rekening mee.
 • Als u dingen toevoegt, hou rekening met de Excel-bereiken. De toetsingen maken gebruik van 'Excel names'. Kijk deze na om zeker te zijn dat nieuwe rijen in deze bereiken zitten.
 • Na iedere aanpassing, kan u de tabellen best automatisch laten controleren. Dit kan u doen via Formulieren, Algemene tabellen, Analyses, Toetsingen, knop 'Valideer'
taterrabase/testings/general.txt · Last modified: 2019/10/11 09:02 by dirk